สัตยาธิษฐาน น้ำหนึ่ง

ISBN:

Published:


Description

สัตยาธิษฐาน  by  น้ำหนึ่ง

สัตยาธิษฐาน by น้ำหนึ่ง
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | | ISBN: | 7.58 Mb

ภาคินชายหนุมหนาตาหลอเหลาเกิดมาในชาติตระกูลทีเพียบพรอมทุกอยาง เขาถูกสงไปเรียนเมืองนอกตังแตตังแตอายุไดสามขวบ เพราะภคินีแมของเขารูวาเขาสามารถระลึกชาติไดและตองการใหเขาลืมเรืองราวทีเกิดขึนในอดีตชาติทังหมด แตภคินีคิดผิดเพราะเมือชายหนุมกลับมาเมืองไทยMoreภาคินชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเกิดมาในชาติตระกูลที่เพียบพร้อมทุกอย่าง เขาถูกส่งไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่ตั้งแต่อายุได้สามขวบ เพราะภคินีแม่ของเขารู้ว่าเขาสามารถระลึกชาติได้และต้องการให้เขาลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตชาติทั้งหมด แต่ภคินีคิดผิดเพราะเมื่อชายหนุ่มกลับมาเมืองไทย ความทรงจำในอดีตชาติก็กลับเด่นชัดขึ้นมาอีกครั้ง และการกลับมาครั้งนี้ทำให้เขาพบกับรสวัลค์ หญิงสาวที่มีใบหน้าเหมือนกับหญิงสาวโบราณที่อยู่ในห้วงความคิดและความฝันของเขาเสมอ เขาทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ใกล้ชิดหญิงสาวเพื่อต้องการค้นหาความจริงว่าคนทั้งสองใช่คน ๆเดียวกันหรือไม่ พร้อม ๆ กับที่เขาพยายามระลึกถึงอดีตชาติของตน จนภาคินรู้ว่าเขาเคยเกิดเป็นทด ชายหนุ่มที่มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สัตยาธิษฐาน":


lespetitesfillesrebelles.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us